Balsošana
Vai Jūs bieži apmeklējat Daugavpils muzeju?
Jā, regulāri
Ja ir jauna izstāde
Ļoti reti
Tikai Muzeju nakts laikā
Darba laiks
Pirmdiena10.00 - 16.00
Otrdiena10.00 - 18.00
Trešdiena10.00 - 18.00
Ceturtdiena10.00 - 18.00
Piektdiena10.00 - 18.00
Sestdiena10.00 - 18.00
Svētdiena10.00 - 16.00
Ekskursiju pieteikšana
pa tālruni 65424155, 20203713
darba dienās no 9.00 līdz 17.00


DNMM » Iepirkumi
1 2 3  » »»

1.pielikums

1.Pielikums aptaujai

 

PIETEIKUMS DALĪBAI APTAUJĀ

Daugavpilī

Komersants

________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. ____________________________________________________________

Juridiskā adrese __________________________________________________________________________

 

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. _______________________________________

 

tālr., fakss__________________________ e-pasts__________________________________

 

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Bankas rekvizīti ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

Piesakās piedalīties aptaujā par līguma slēgšanas tiesībām „Suvenīrprodukcijas izgatavošana.

 1. Nosacījumi ir skaidri un saprotami.
 2. Apņemas ievērot aptaujas prasības.
 3. Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

 

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts

 

Datums

 

 

 

 

 

 

 

 

2.pielikums

2.pielikums aptaujai

 

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

 

Kam:

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejam , Rīgas iela 8, Daugavpils, LV-5401, Latvija

Pretendents

 

Adrese:

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:

 

Datums:

 

Pretendenta Bankas rekvizīti:

 

Piedāvājam Jums pēc Jūsu pieprasījuma atsavināt un piegādāt bez maksas šādas „Tehniskajā specifikācijā Suvenīrprodukcijas izgatavošana norādītās preces par šādu cenu:

Nr.

Piedāvātās preces nosaukums (zīmols)

Detalizēts preces apraksts (lai var salīdzināt ar tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām)

Mērvienība

Skaits

Cena par vienu vienību euro bez PVN

Cena kopā euro bez PVN

1.

 

 

gab.

 

 

 

2.

 

 

gab.

 

 

 

3.

 

 

gab.

 

 

 

4.

 

 

gab.

 

 

 

Kopā euro bez PVN

 

Kopā euro ar PVN

 

 

Garantējam Jums nodrošināt iespēju iepirkt preces pa daļām saskaņā ar pasūtījumu;

Mēs apliecinām, ka:

 • Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā aptaujā;
 • Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties aptaujā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

 

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma „Suvenīrprodukcijas izgatavošananosacījumiem un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti

Pretendenta pārstāvis:

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

 

Cenu aptauja suvenīrprodukcijas izgatavošanai

Daugavpilī, 2017.gada 20.martā

 

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja

ZIŅOJUMS

par uzaicinājumu piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

Suvenīrprodukcijas izgatavošana”.

 

 

1.    Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs

Adrese

Rīgas iela 8, Daugavpils, LV5401

Reģistrācijas Nr

90000030377

Kontaktpersona tehniskos jautājumos

Komunikācijas un sabiedrisko attiecību galv. spec. N.Ivanova mob.tel. 20203713, e-pasts: museum@daugavpils.lv

Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos

Muzeja vadītāja, Ruta Ģiptere,65422709, e-pasts: museum@daugavpils.lv

 

2.    Iepirkuma priekšmets: Suvenīrprodukcijas izgatavošana.

3.    Precīzs apraksts:

·         Pildspalva metāla korpusā „Cosmo”;

·         Skaits: 50;

·         Gravēts uzraksts uz pildspalvas: Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs” – vienā līnijā.

4.    Līguma izpildes termiņš:

- līdz 2017.gada 3.aprīlim.

5.    Līguma izpildes vieta: Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvā teritorija.

6.    Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:

- Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā Latvijā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

-. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija.

7.    Pretendentu iesniedzamie dokumenti:

       - Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikumā norādītajai formai;

            - Finanšu - tehniskais piedāvājums:

                        - Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām;

                        - Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

9. Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums par viszemāko cenu.

10. Piedāvājums iesniedzams līdz 2017.gada 24.marta, plkst.10.00

      - personīgi (vai pa pastu), adrese Rīgas iela 8, Daugavpils, LV5401;

      -elektroniski, nosūtot 8.punktā minētos dokumentus (PDF formātā) uz e-pastu: aivars.tarauds@daugavpils.lv

 

Muzeja vadītājas vietnieks

saimniecības jautājumos                                                          A.Tārauds

 

PIELIKUMĀ:

1.   Pieteikums;

2.   Finanšu – Tehniskā piedāvājuma forma.

 

 

 

 

Cenu aptauja transporta pakalpojumiem

                        Daugavpilī, 2017.gada 14.martā

 

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja

ZIŅOJUMS

par uzaicinājumu piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

„Darbinieku nogādāšana Jelgavā uz pasākumu

Muzejnieku diena Jelgavā”.

 

 

1.    Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs

Adrese

Rīgas iela 8, Daugavpils, LV5401

Reģistrācijas Nr

90000030377

Kontaktpersona tehniskos jautājumos

Muzeja vadītājas vietnieks Aivars Tārauds, 29406106, e-pasts aivars.tarauds@daugavpils.lv

Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos

Muzeja vadītāja, Ruta Ģiptere,65422709, e-pasts: museum@daugavpils.lv

 

2.    Iepirkuma priekšmets: Darbinieku nogādāšana Jelgavā uz pasākumuMuzejnieku diena Jelgavā”.

3.    Precīzs apraksts un prasības ir noteiktas Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).

4.    Līguma izpildes termiņš: 2017.gada 26.-27.maijs.

5.    Līguma izpildes vieta: Latvija.

6.    Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:

- Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā Latvijā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

- Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija.

7.    Pretendentu iesniedzamie dokumenti:

       - Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikumā norādītajai formai;

       - Finanšu - tehniskais piedāvājums:

       - Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām;

       - Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

7. Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar zemāko cenu.

8. Piedāvājums iesniedzams līdz 2017.gada 20.marta, plkst.10.00

      - personīgi (vai pa pastu), adrese Rīgas iela 8, Daugavpils, LV5401;

      -elektroniski, nosūtot 6.punktā minētos dokumentus (PDF formātā) uz e-pastu: aivars.tarauds@daugavpils.lv

 

PIELIKUMĀ:

1.   Pieteikums;

2.   Tehniskā specifikācija;

Finanšu – Tehniskā piedāvājuma forma
 

1.pielikums

1.Pielikums aptaujai

 

PIETEIKUMS DALĪBAI APTAUJĀ

Daugavpilī

Komersants

________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. ____________________________________________________________

Juridiskā adrese __________________________________________________________________________

 

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. _______________________________________

 

tālr., fakss__________________________ e-pasts__________________________________

 

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Bankas rekvizīti ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

Piesakās piedalīties aptaujā par līguma slēgšanas tiesībām „Darbinieku nogādāšana Jelgavā uz pasākumuMuzejnieku diena Jelgavā”.

 1. Nosacījumi ir skaidri un saprotami.
 2. Apņemas ievērot aptaujas prasības.
 3. Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

 

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts

 

Datums

 

 

2.pielikums

2.pielikums aptaujai

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Darbinieku nogādāšana Jelgavā uz pasākumuMuzejnieku diena Jelgavā”.

 

 

1.      Komfortabls autobuss, ar kondicionieri un maināmu krēslu atzveltņu augstumu.

2.      Ierašanās Jelgavā 26.05.2017 plkst 10:00.

3.      Izbraukšana no Jelgavas 27.05.2017 plkst 10:00 pa maršrutu Jelgava-Rundāles pils-Bauska-Daugavpils.

4.      Plānotais darbinieku skaits 23 cilvēki.

 

 


 

 

3.pielikums

 

3.pielikums aptaujai

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

 

Kam:

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejam , Rīgas iela 8, Daugavpils, LV-5401, Latvija

Pretendents

 

Adrese:

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:

 

Datums:

 

Pretendenta Bankas rekvizīti:

 

Piedāvājam Jums pēc Jūsu pieprasījuma nodrošināt Darbinieku nogādāšana Jelgavā uz pasākumuMuzejnieku diena Jelgavā par šādu cenu:

 

Nr p/k

Nosaukums

Cena bez PVN

Cena ar PVN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mēs apliecinām, ka:

 • Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā aptaujā;
 • Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties aptaujā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

 

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma Darbinieku nogādāšana Jelgavā uz pasākumuMuzejnieku diena Jelgavānosacījumiem un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti

Pretendenta pārstāvis:

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

 

Cenu aptauja inventāra iegādei Māla mākslas centram

Daugavpilī, 2017.gada 7.martā

 

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja

ZIŅOJUMS

par uzaicinājumu piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

Inventāra iegāde

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja

Māla mākslas centram.

 

1.    Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs

Adrese

Rīgas iela 8, Daugavpils, LV5401

Reģistrācijas Nr

90000030377

Kontaktpersona tehniskos jautājumos

Māla mākslas centra administrators Jānis Saikovskis, mob.26448088,   e-pasts: aivars.tarauds@daugavpils.lv

Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos

Muzeja vadītāja, Ruta Ģiptere,65422709, e-pasts: museum@daugavpils.lv

 

2.    Iepirkuma priekšmets:  Inventāra iegāde Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja Māla mākslas centram.

3.    Līguma summa: līdz EUR 499 ar PVN.

4.    Precīzs preču apraksts ir noteiks Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums). Preces tiks iepirktas pa daļām, saskaņā ar Pasūtītāja iepriekšēju pasūtījumu (rakstisku vai mutisku), līgumā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājam nav pienākums nopirkt visas tehniskajās specifikācijās noteiktās preces. Pēc pasūtījuma saņemšanas preces būs jāpiegādā 24 (divdesmit četru) stundu laikā.

5.    Līguma izpildes termiņš:

- 2017.gada 31.decembris vai

- līdz līguma summas izmantošanai.

6.    Līguma izpildes vieta: Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvā teritorija.

7.    Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:

- Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā Latvijā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

- Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija.

 

8.    Pretendentu iesniedzamie dokumenti:

       - Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikumā norādītajai formai;

       -  Finanšu - tehniskais piedāvājums:

                        - Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām;

                        - Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

9. Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu.

10. Piedāvājums iesniedzams līdz 2017.gada 17.marta, plkst.10.00 pēc adreses Rīgas iela 8, Daugavpils, LV-5401, vai elektroniski: aivars.tarauds@daugavpils.lv

 

 

PIELIKUMĀ:

1.   Pieteikums;

2.   Tehniskā specifikācija;

3.   Finanšu – Tehniskā piedāvājuma forma.

 

 

1.pielikums

1.Pielikums aptaujai

 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI APTAUJĀ

Daugavpilī

Komersants

________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. ____________________________________________________________

Juridiskā adrese __________________________________________________________________________

 

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. _______________________________________

 

tālr., fakss__________________________ e-pasts__________________________________

 

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Bankas rekvizīti ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

Piesakās piedalīties aptaujā par līguma slēgšanas tiesībām Inventāra iegāde Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja Māla mākslas centram.

 1. Nosacījumi ir skaidri un saprotami.
 2. Apņemas ievērot aptaujas prasības.
 3. Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

 

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts

 

Datums

 

 

 

 

 

 

2.pielikums

2.Pielikums aptaujai

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Inventāra iegāde

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja Māla mākslas centram

 

Nr

p/k

Nosaukums

Vienība

1

Zāles pļāvējs HECHT 1842

gb

2

Pulverizators glazūras izsmidzināšanai HVLP

gb

3

Ciklona tipa putekļu sūcējs

gb

4

Perforators BOSCH GBH 2600

gb

5

Mikroviļņu krāsns ar grila funkciju Samsung

gb

6

Elektriskā ūdens vārāmā kanna 1,5l HD464

gb

 

 

 

1 2 3  » »»
 
   
 

Valsts Kultūrkapitāla
fonds
Muzeja adrese:
Rīgas iela 8
Daugavpils, LV-5401
Tel: +371 5424155
Tel./fakss +371 5422709
e-mail: museum@apollo.lv
© www.dnmm.lv
Materiālu izmantošana tikai ar autoru rakstisku atļauju.