Balsošana
Vai Jūs bieži apmeklējat Daugavpils muzeju?
Jā, regulāri
Ja ir jauna izstāde
Ļoti reti
Tikai Muzeju nakts laikā
Darba laiks
Pirmdiena10.00 - 16.00
Otrdiena10.00 - 18.00
Trešdiena10.00 - 18.00
Ceturtdiena10.00 - 18.00
Piektdiena10.00 - 18.00
Sestdiena10.00 - 18.00
Svētdiena10.00 - 16.00
Ekskursiju pieteikšana
pa tālruni 65424155, 20203713
darba dienās no 9.00 līdz 17.00


DNMM » Iepirkumi
1 2 3  » »»

Cenu aptauja mākslas nodaļas drukas darbiem

Daugavpilī, 2017. gada 07. februārī

 

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja

ZIŅOJUMS

par uzaicinājumu piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

„Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja (DNMM)

Mākslas nodaļas drukas darbi 2017. gadam”

 

 1. Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs

Adrese

Rīgas iela 8, Daugavpils, LV5401

Reģistrācijas Nr.

90000030377

Kontaktpersona tehniskos jautājumos

Muzeja mākslas nodaļas vadītāja, mob.26139690,

e-pasts: larisa.kaimina@daugavpils.lv

Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos

Muzeja vadītāja, Ruta Ģiptere,65422709, e-pasts: museum@daugavpils.lv

 

 1. Iepirkuma priekšmets: DNMM Mākslas nodaļas drukas darbi 2017. gadam.
 2. Iepirkums līdz EUR 970.00 ar PVN.
 3. Līguma izpildes termiņš: 2017. gada 31.decembris.
 4. Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:

            5.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

            5.2. Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā.

 1. Pasūtītajs var izslēgt pretendentu no dalības procedūrā jebkura no zemākminētajiem gadījumiem:

            6.1. Pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

            6.2. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju;

            6.3. Pretendents nav iesniedzis uzaicinājumā pieprasītos dokumentus.

 1. Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā:

            7.1. Pretendenta pieteikums par piedalīšanos aptaujā (1.pielikums);

            7.2. Uzņēmuma reģistra izziņa vai apliecināta kopija par pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotas personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt līgumu. Ja piedāvājumu un līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums;

            7.3. Pretendenta sastādīts finanšu/tehniskais piedāvājums (2.pielikums).

 1. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst kvalitātes prasībām.
 2. Piedāvājums iesniedzams: līdz 2017.gada 12.februārim plkst. 10:00
 3. Piedāvājumu var iesniegt:

            11.1. Personīgi, vai pa pastu pēc adreses Rīgas ielā 8, Daugavpilī, LV-5401;

            11.2. Elektroniski, nosūtot 7. punktā minētos dokumentus (PDF formātā) uz e-pastu: museum@daugavpils.lv

 

 

Muzeja vadītājas vietnieks                                                                                          A. Tārauds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.pielikums

1.pielikums

 

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

 

                                                                                                  Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs,

Rīgas ielā 8, Daugavpilī,

LV-5401

 

DNMM Mākslas nodaļas drukas darbi 2017. gadam

 

Pretendents _______________________________________ Reģ.nr. ___________________, adrese______________________________________________________________________, tā____________________________________________ personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds

 

1.      piesakās piedalīties aptaujā DNMM Mākslas nodaļas drukas darbi 2017. gadam”.

2.      apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

3.      apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

4.      apliecina, ka pretendentam ir pieredze minēto pakalpojumu sniegšanā.

 

Pretendents

 

Reģistrācijas nr.

 

Adrese

 

Kontaktpersona

 

Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts

 

Bankas nosaukums, filiāle

 

Bankas kods

 

Norēķinu konts

 

Vārds, uzvārds*

 

Amats

 

Paraksts

 

Datums

 

Zīmogs

 

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

 


 

2.pielikums

2.pielikums

Pretendenta finanŠu / TEHNISKAIS piedāvājums

 

 

Pretendents _________________(nosaukums) piedāvā nodrošināt cenu aptaujas DNMM Mākslas nodaļas drukas darbi 2017. gadam” priekšmeta izpildi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai par šādu summu:

 

N.p.k.

Darbu nosaukums

Apraksts

Gb.

Cena par 1 gb. bez PVN

Summa kopā EUR

bez PVN

1.

Afiša A2

150gr.,vienpusēja pilnkrāsas druka

38

 

 

2.

Afiša A2

Plēve

53

 

 

3.

Afiša A3

150gr.,vienpusēja pilnkrāsas druka

260

 

 

4.

Afiša A1

150gr.,vienpusēja pilnkrāsas druka

10

 

 

5.

Ielūgums A6

350.gr.,

divpusēja druka

294

 

 

6.

PVC Baneris (mazais trīsturis)

1.00 x 3.60 m, ar druku un metāla cilpām banera malās

2

 

 

7.

PVC Baneris (lielais trīsturis)

1.20 x 7.20 m, ar druku un metāla cilpām banera malās

1

 

 

8.

Skanēšana un izdruka

Krāsaina foto skanēšana un izdruka, plakāts A2

20

 

 

9.

Dekoratīvas joslas druka

Plēve, gara josla retro tapešu stilā  (300 x 20 cm)

1

 

 

10.

Izdruka

A4 divpusēja izdruka

100

 

 

 

Kopā bez PVN

 

PVN 21%

 

Ar PVN

 

 

 

      Apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 30 (trīsdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas datuma.

     Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

     Piekrītam visām uzaicinājumā DNMM drukas darbi 2017.gadam” izvirzītajām prasībām.

Finanšu piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksas, peļņa, transporta izdevumi u.c.) nodokļi un nodevas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi; atsevišķi jānorāda PVN, ja attiecināms.

 

 

 

Vārds, uzvārds, amats                       ____________________________________

 

Paraksts                                  ____________________________________

 

Datums                                    ____________________________________

 

*Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona

 

Cenu aptauja biroja tehnikas apkalpošanai

                                                Daugavpilī, 2016.gada 30.janvārī

 

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja

ZIŅOJUMS

par uzaicinājumu piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

„Biroja tehnikas uzpilde, uzpilde ar atjaunošanu, vienreizēja apkope, diagnostika un remonts”.

 

 

1.    Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs

Adrese

Rīgas iela 8, Daugavpils, LV5401

Reģistrācijas Nr

90000030377

Kontaktpersona tehniskos jautājumos

Datorspeciālists Vadims Čerņecovs , mob.28288626,   e-pasts: museum@daugavpils.lv

Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos

Muzeja vadītāja, Ruta Ģiptere,65422709, e-pasts: museum@daugavpils.lv

 

2.    Iepirkuma priekšmets: Biroja tehnikas uzpilde, uzpilde ar atjaunošanu, vienreizēja apkope, diagnostika un remonts Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejam.

3.    Precīzs apraksts ir noteiks Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums). Pakalpojums tiks pasūtīts pēc faktiskās nepieciešamības, līgumā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājam nav pienākums veikt visas 2.pielikumā minētās biroja tehnikas apkopi un kopējamās tehnikas uzpildi.

4.    Līguma izpildes termiņš: - līdz 2017.gada 31.decembrim.

5.    Līguma izpildes vieta: Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvā teritorija.

6.    Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:

- Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā Latvijā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

- Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija.

7.    Pretendentu iesniedzamie dokumenti:


       - Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikumā norādītajai formai;

       -  Finanšu - tehniskais piedāvājums:

       - Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām;

Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

9. Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu.

10. Piedāvājums iesniedzams līdz 2017.gada 3.februāra, plkst.10.00

      - personīgi (vai pa pastu), adrese Rīgas iela 8, Daugavpils, LV5401;

      -elektroniski, nosūtot minētos dokumentus (PDF formātā) uz e-pastu: museum@daugavpils.lv

 

PIELIKUMĀ:

1.   Pieteikums;

2.   Tehniskā specifikācija;

3.   Finanšu – Tehniskā piedāvājuma forma.

 

 

1.pielikums

1.pielikums

 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI APTAUJĀ

Daugavpilī

Komersants

________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. ____________________________________________________________

Juridiskā adrese __________________________________________________________________________

 

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. _______________________________________

 

tālr., fakss__________________________ e-pasts__________________________________

 

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Bankas rekvizīti ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

Piesakās piedalīties aptaujā par līguma slēgšanas tiesībām „Biroja tehnikas uzpilde, uzpilde ar atjaunošanu, vienreizēja apkope, diagnostika un remonts Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejam”.

 1. Nosacījumi ir skaidri un saprotami.
 2. Apņemas ievērot aptaujas prasības.
 3. Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

 

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts

 

Datums

 

 

 

 

 

 

 


 

2.pielikums


2.pielikums

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Biroja tehnikas uzpilde, uzpilde ar atjaunošanu, vienreizēja apkope,

diagnostika un remonts Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejam

 

 

Nr p/k

Nosaukums

Vienība

Skaits

1

CANON IR 2520

gb

1

2

CANON L11121E

gb

1

3

CANON LBP6230DW

gb

1

4

CANON LBP810

gb

1

5

CANON LBP6020B

gb

1

6

NRG 1502

gb

1

7

CANON MF4550D

gb

1

8

CANON MF 3010

gb

1

9

EPSON GT 10000+

gb

1

10

CANON MF211

gb

1

 

3.pielikums

 

3.Pielikums aptaujai

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

 

Kam:

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejam , Rīgas iela 8, Daugavpils, LV-5401, Latvija

Pretendents

 

Adrese:

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:

 

Datums:

 

Pretendenta Bankas rekvizīti:

 

Piedāvājam Jums pēc Jūsu pieprasījuma atsavināt un piegādāt bez maksas šādas Tehniskajā specifikācijā Biroja tehnikas uzpilde, uzpilde ar atjaunošanu, vienreizēja apkope, diagnostika un remonts Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejam norādītās preces un pakalpojumus par šādu cenu:

Nr.

Piedāvātās preces nosaukums (zīmols)

Detalizēts preces apraksts (lai var salīdzināt ar tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām)

Mērvienība

Skaits

Cena par vienu vienību euro bez PVN

Cena kopā euro bez PVN

1.

 

 

gab.

 

 

 

2.

 

 

gab.

 

 

 

3.

 

 

gab.

 

 

 

4.

 

 

gab.

 

 

 

Kopā euro bez PVN

 

Kopā euro ar PVN

 

 

Mēs apliecinām, ka:

 • Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā aptaujā;
 • Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties aptaujā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

 

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma Biroja tehnikas uzpilde, uzpilde ar atjaunošanu, vienreizēja apkope, diagnostika un remonts Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejamnosacījumiem un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti

Pretendenta pārstāvis:

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

 

Cenu aptauja tintes kartridžu uzpildei, atjaunošanai un nomaiņai

Daugavpilī, 2016.gada 30.janvārī

 

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja

ZIŅOJUMS

par uzaicinājumu piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

„Tintes kartridžu uzpilde, atjaunošana un nomaiņa”.

 

 

1.    Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs

Adrese

Rīgas iela 8, Daugavpils, LV5401

Reģistrācijas Nr

90000030377

Kontaktpersona tehniskos jautājumos

Datorspeciālists Vadims Čerņecovs , mob.28288626,   e-pasts: museum@daugavpils.lv

Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos

Muzeja vadītāja, Ruta Ģiptere,65422709, e-pasts: museum@daugavpils.lv

 

2.    Iepirkuma priekšmets: Tintes kartridžu uzpilde, atjaunošana un nomaiņa Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejam.

3.    Precīzs apraksts ir noteiks Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums). Pakalpojums tiks pasūtīts pēc faktiskās nepieciešamības, līgumā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājam nav pienākums veikt visas 2.pielikumā minētās biroja tehnikas apkopi un kopējamās tehnikas uzpildi.

4.    Līguma izpildes termiņš: - līdz 2017.gada 31.decembrim.

5.    Līguma izpildes vieta: Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvā teritorija.

6.    Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:

- Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā Latvijā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

- Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija.

7.    Pretendentu iesniedzamie dokumenti:


       - Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikumā norādītajai formai;

       -  Finanšu - tehniskais piedāvājums:

       - Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām;

Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

9. Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu.

10. Piedāvājums iesniedzams līdz 2017.gada 2.februāra, plkst.10.00

      - personīgi (vai pa pastu), adrese Rīgas iela 8, Daugavpils, LV5401;

      -elektroniski, nosūtot minētos dokumentus (PDF formātā) uz e-pastu: museum@daugavpils.lv

 

PIELIKUMĀ:

1.   Pieteikums;

2.   Tehniskā specifikācija;

3.   Finanšu – Tehniskā piedāvājuma forma.

 

1.pielikums

1.pielikums

 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI APTAUJĀ

Daugavpilī

Komersants

________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. ____________________________________________________________

Juridiskā adrese __________________________________________________________________________

 

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. _______________________________________

 

tālr., fakss__________________________ e-pasts__________________________________

 

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Bankas rekvizīti ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

Piesakās piedalīties aptaujā par līguma slēgšanas tiesībām „Tintes kartridžu uzpilde, atjaunošana un nomaiņa Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejam”.

 1. Nosacījumi ir skaidri un saprotami.
 2. Apņemas ievērot aptaujas prasības.
 3. Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

 

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts

 

Datums

 

 

 

 

 

 

 


 

2.pielikums

2.pielikums

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tintes kartridžu uzpilde, atjaunošana un nomaiņa

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejam

 

Nr p/k

Nosaukums

Vienība

Skaits

1

CANON FAX-JX200

gb

1

2

CANON PIXMA MP140

gb

1

3

CANON MP 140

gb

1

 

 

 

 

 

 

 


 

1 2 3  » »»
 
   
 

Valsts Kultūrkapitāla
fonds
Muzeja adrese:
Rīgas iela 8
Daugavpils, LV-5401
Tel: +371 5424155
Tel./fakss +371 5422709
e-mail: museum@apollo.lv
© www.dnmm.lv
Materiālu izmantošana tikai ar autoru rakstisku atļauju.